Mobiel menu openen
  • Team 1

  • Team 2

  • Team 3

  • Team 4

Quick Scan grondbedrijven

QuickScan grondbedrijf
Voor de beoordeling of voor het grondbedrijf vennootschapsbelastingplicht ontstaat, wordt veelal gebruik gemaakt van het MPG van de gemeente en de handreiking QuickScan van het SVLO. Om een goed beeld te krijgen van de Vpb-plicht, dient de QuickScan jaarlijks te worden verricht. Voor zover de QuickScan nog niet is opgesteld op basis van het meest recente MPG, is het derhalve wenselijk om dit alsnog te doen. Voor zover nog geen QuickScan is opgesteld en voor een andere methodiek is gekozen, adviseren wij om zekerheidshalve in ook de QuickScan uit te werken zodat inzicht in eventuele risico’s ontstaat.

Voor de Quick Scan is van belang:

  • Is de QuickScan toegepast op basis van de gehele looptijd van de grondexploitaties? De meeste gemeenten hanteren deze methodiek, maar wij zijn diverse gemeenten tegen gekomen die de winsttoets hebben verricht op basis van drie jaren of andere modellen. Dit lijkt niet altijd in overeenstemming met de landelijke lijn of met de totaalwinst gedachte die moet worden toegepast voor de beoordeling of sprake is van structurele vermogensoverschotten bij de Quick Scan.
  • Op welke wijze wordt fiscaal rente toegerekend in de QuickScan (zowel als onderdeel van de boekwaarde als naar de toekomst toe)? Houdt er rekening mee dat de belastingdienst niet akkoord zal gaan met rentetoerekening over balansposten zoals voorzieningen en overlopende passiva. Breng vooral in kaart of een risico op Vpb-plicht ontstaat op het moment dat de rente middels een andere methodiek moet worden vastgesteld? Is er nagedacht over de vraag in hoeverre rente in het verleden objectief toerekenbaar is en niet een gevolg is van rente over fiscaal niet toegestane rente? Uit de laatste nieuwsflits rentetoerekening grondbedrijf blijkt onder meer dat een zuivere renteberekening belangrijk is. De nieuwsflits gaat zelfs nog verder door ook rente over rente volledig te elimineren, ook over rente die wel degelijk als fiscaal zuiver vreemd vermogen kwalificeert.
  • Hebben toekomstige wijzigingen in de grondexploitaties invloed op de uitkomst van de QuickScan? Houdt er rekening mee dat toekomstige rente een prognose is. Dit betekent dat bij een minder hoge rente de grondexploitatie met terugwerkende kracht belastingplichtig kan worden. Houdt dit scherp in de gaten en kijk verder dan de directe uitkomst van de Quick Scan.
  • Houdt er rekening mee dat de belastingdienst vaak een letterlijke interpretatie van de Quick Scan hanteert als er extra argumenten zijn om meer kosten en/of rente toe te rekenen.