Al onze cursussen en opleidingen zijn ondergebracht in het CEDEO geaccrediteerde Fiscaliade Kenniscentrum. Ieder najaar wordt gestart met een nieuw fiscaal opleidingsaanbod gericht op overheidsinstellingen en daaraan verbonden partijen. Naast deelname aan de integrale opleiding is het ook mogelijk om losse modules te volgen of inhouse cursussen op maat samen te stellen.

Btw & bcf

Btw & bcf in de praktijk - Gronden en vastgoed

De cursus Btw & BCFin de praktijk kent 3 modules die in zijn geheel maar ook separaat te volgen zijn. Naast de module ‘gronden en vastgoed’, staan de modules ‘basisbeginselen en actualiteit’ en ‘het sociaal domein, samenwerken en subsidies’ centraal.

 

De btw kwalificatie van grond en vastgoed is al een vak apart. Hoe verloopt de btw kwalificatie van aan- en verkoop, exploitatie, ruilingen, verhuur en zakelijke rechten. Na deze cursus kennen btw belaste verhuur, herziening, investeringen en verhuurplus geen geheimen meer. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden wordt deze module behandeld.

 

Deze module is speciaal voor specialisten vastgoed en/of grondexploitatie en/of financiële specialisten die meer grip op de btw en BCF willen krijgen.

Btw & bcf in de praktijk - Het sociaal domein, samenwerken en subsidies

De cursus Btw & BCF in de praktijk kent 3 modules die in zijn geheel maar ook separaat te volgen zijn. Naast de module ‘Sociaal domein’ staan ook de modules ‘basisbeginselen en actualiteit’ en ‘gronden en vastgoed’ centraal.

 

In het sociaal domein is de btw een belangrijk aandachtspunt. Zijn de kosten verrekenbaar als ondernemer of verhaalbaar voor het compensatiefonds of niet? Omdat het sociaal domein veel samenwerkingsvormen kent komen ook de btw aspecten van deze samenwerkingsvormen aan bod en de administratieve vereisten. Het derde onderwerp in deze module zijn subsidies. Wanneer zijn subsidies belast met btw en wanneer niet? Hoe kunt u dit als overheid het beste regelen. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden wordt deze module behandeld.

 

Deze module is speciaal voor specialisten in het sociaal domein en/of financiële specialisten die meer grip op de btw en BCF willen krijgen.

Btw & bcf in de praktijk - Basisbeginselen en actualiteit

De cursus Btw & BCF in de praktijk kent 3 modules die in zijn geheel maar ook separaat te volgen zijn. De modules zijn ‘basisbeginselen’, ‘het sociaal domein, samenwerken en subsidies’ en ‘gronden en vastgoed’.

 

Deze module vormt de basis. Wat is btw ondernemerschap? Hoe verloopt de btw bij de wettelijke overheidstaak, wat zijn de factuurvereisten. Op een uitnodigende manier worden deze begrippen duidelijk gemaakt en aan de hand van voorbeelden inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt ook de laatste jurisprudentie behandeld.

 

Deze module is ideaal voor financiële specialisten die meer grip op de BTW & BCF willen krijgen.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Vpb in de praktijk - Grondbedrijf

De cursus Vpb in de praktijk kent 3 modules die in zijn geheel maar ook separaat te volgen zijn. Naast de module ‘grondbedrijf’ staan de modules ‘normaal vermogensbeheer, samenwerken en vrijstellingen voor verbonden partijen’ en ‘clustering winsttoetsen, vrijstellingen en actualiteiten’ centraal.

 

Grondexploitatie kan leiden tot vennootschapsbelasting, maar het is een zeer complex onderwerp. Hoe bepaalt u welke activiteiten behoren tot het grondbedrijf, wanneer is er (voor de vpb) sprake van een winstgevend grondbedrijf? Hoe vertaalt u de regelgeving BBV naar een fiscale GREX berekening? De vele praktijkvoorbeelden geven u kennis van alles wat nodig is om het grondbedrijf voor de vpb te beheren en toepasbaar te maken.

 

Deze module is speciaal voor specialisten grondexploitiatie en/of financiële specialisten die meer kennis en grip willen krijgen (en behouden) op de impact van vennootschapsbelasting op het grondbedrijf.

Vpb in de praktijk - Normaal vermogensbeheer, samenwerken en vrijstellingen voor verbonden partijen

Onze cursus Vpb in de praktijk kent 3 modules die in zijn geheel maar ook separaat te volgen zijn. Naast de module ‘normaal vermogensbeheer, samenwerken en vrijstellingen voor verbonden partijen’, staan de modules ‘clustering winsttoetsen, vrijstellingen en actualiteiten’ en ‘grondbedrijf’ centraal.

 

De cursus ‘clustering winsttoetsen, vrijstellingen en actualiteiten’ vormt de basis waarop de cursus ‘normaal vermogensbeheer, samenwerken en vrijstellingen voor verbonden partijen’ het vervolg op is en meer verdieping geeft. Wanneer is er nu sprake van vennootschapsbelastingplicht? Een actueel onderwerp, waarover kennis in de toekomst onmisbaar is. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bijvoorbeeld op het terrein van de Participatiewet en SW, belastingen, WMO en Jeugd wordt toegelicht welke impact de vennootschapsbelasting heeft voor u of de samenwerkingsverbanden die u hiervoor aangaat.

 

Deze module is speciaal voor specialisten grondexploitatie of financiële specialisten die meer kennis en grip willen krijgen (en behouden) op de impact van de vennootschapsbelasting op uw organisatie.

Vpb in de praktijk - Clustering winsttoetsen, vrijstellingen en actualiteiten

De cursus Vpb in de praktijk kent 3 modules die in zijn geheel maar ook separaat te volgen zijn. Naast de module ‘clustering, winsttoetsen, vrijstellingen en actualiteiten’, staan de modules, ‘normaal vermogensbeheer, samenwerking en vrijstelling voor verbonden partijen’ en ‘grondbedrijf’ centraal.

 

De module ‘clustering winsttoetsen, vrijstellingen en actualiteiten’ vormt de basis. De vennootschapsbelasting is bij overheden nog een relatief onbekende, maar als gevolg van wetwijzigingen in de vennootschapsbelasting krijgen overheden hier steeds mee te maken. Niet alleen bij grondexploitaties, maar ook op andere terreinen. In deze basis cursus gaan wij in op basis begrippen als ondernemer voor de vpb en vrijstellingen en vermogensetikettering. Wat betekenen deze begrippen voor overheden, is er een overlap bij de btw en over welke overheidstaken kan eventueel vennootschapsbelasting worden geheven. De begrippen worden inzichtelijk gemaakt met praktijkcasussen en aan het einde van deze module bent u in staat in kaart te brengen wat dit betekent voor uw organisatie.

 

Deze module is speciaal voor specialisten grondexploitatie of financiële specialisten die meer kennis en grip willen krijgen (en behouden) over wat de vennootschapsbelasting voor invloed heeft op uw organisatie.

Loonheffingen

Basisbeginselen en uitgangspunten

Begrippen zoals inhoudingsplicht, intermediaire kosten en nihilwaarderingen, samenwerkende groep inhoudingsplichtigen (SGI) en formulier overdracht van activiteiten komen aan bod. We besteden aandacht aan administratieve vereisten, het loonbegrip, bijtelling voor vervoersmiddelen, generatiepact en de RVU bij beëindigingsafspraken.

Werkkostenregeling (WKR)

Een goede administratieve verwerking in financiële administratie en de salarisadministratie en fiscale beoordeling van kosten is essentieel om de WKR goed toe te passen. In deze sessie komen gerichte vrijstellingen, aanwijsbesluiten, gebruikelijkheidscriterium, het berekenen van de vrije ruimte en eventuele eindheffing, processen en voortgangsrapportages WKR aan bod.

Inhuur derden en loonaangifte

Alles wat u moet weten over de Wet DBA en stand van zaken omtrent inhuur, modelovereenkomsten, dienstbetrekking en de webmodule. Daarnaast leert u wat het belang is van juiste coderingen in de aangifte loonheffingen en nemen u mee op basis van een loonaangifte door alle ins- en outs om de risico’s te signaleren en kansen te benutten.

Lokale heffingen

Basisbeginselen Lokale belastingen

In deze cursus behandelen wij de verschillende soorten lokale belastingen. Waarvoor dienen deze belastingen, aan welke voorwaarden moeten ze voldoen en welke jurisprudentie is hierover verschenen.

Basisbeginselen WOZ

In deze cursus komt de gehele wet WOZ aan bod op een basis niveau. Daarbij gaan wij in op de WOZ-objectafbakening, de waarderingsmethoden en wanneer deze het beste kunnen worden toegepast. Wanneer waardeer je naar toestandsdatum en welke formele bepalingen zijn vastgelegd in de Wet WOZ.

Wet WOZ voor gevorderden

Deze cursus is uitermate geschikt voor medewerkers die de Wet WOZ kennen (bijvoorbeeld na afronding van de cursus basisbeginselen WOZ, maar verdieping zoeken in de verschillende waarderingsmethode en de interpretatie van jurisprudentie hierover.

Formeel belastingrecht

Zowel voor de belastingheffer als belastingbetaler zijn formele aspecten verbonden. Welke formele aspecten zijn er verbonden aan een aanslag, een navorderings- of naheffingsaanslag en/of belastingboeten. Welke formele aspecten zijn verbonden aan bezwaar en beroep. Al deze elementen komen aan bod in de cursus formeel belastingrecht.

Kostenonderbouwing

De afgelopen jaren is er veel geprocedeerd over de kostenonderbouwing en opbrengstlimiet voor de afvalstoffenheffing rioolheffing en leges. In deze cursus gaan wij in op de fiscaal-juridische toets van de kostenonderbouwing voor deze bestemmingsheffingen en leges. Waaraan dient de kostenonderbouwing te voldoen en wat is de opbrengstlimiet? Wat mag wel en niet meegenomen worden. Hoe is de bewijslast bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Interview met deelnemer Jan Willem van Os

Naam:
Organisatie:
E-mailadres organisatie
Telefoonnummer organisatie
Postadres organisatie
Opmerkingen
Actueel