Mobiel menu openen
  • Team 1

Vennootschapsbelasting

Wij merken dat de invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheden per 1 januari 2016 vragen oproept en dat er behoefte is aan ondersteuning. Aangezien ons kantoor primair is gespecialiseerd in de brede advisering op het gebied van de Vpb, evenals het verzorgen van aangiften Vpb, kunnen wij onze klanten hiermee op alle fronten helpen. Van praktijkgerichte adviezen, het bieden van ondersteuning (op locatie) bij het inrichten van of optimaliseren van processen, de borging en controle daarvan en het geheel verzorgen van de jaarlijkse aangiften.

Wat is Vennootschapsbelasting?
Vennootschapsbelasting is een winstbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de fiscale winst van ondernemingen (tarief: 19% over de eerste €200.000 en 25% daarboven, voor boekjaar 2019). De vennootschapsbelasting bestaat reeds jarenlang, maar is specifiek voor overheden ingevoerd met ingang van 1 januari 2016, als gevolg van de Wet Modernisering Vpb-plicht voor Overheidsondernemingen.

Wanneer krijgen lokale overheden en daaraan gerelateerde partijen te maken met vennootschapsbelasting?
Activiteiten van overheidslichamen (gemeentes, provincies, waterschappen e.d.) waarmee in fiscale zin een onderneming wordt gedreven vallen per 1 januari 2016 onder de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Ook (activiteiten van) verbonden partijen van overheidslichamen zijn in veel gevallen Vpb-plichtig geworden per 1 januari 2016. Qua activiteiten kan gedacht worden aan onder meer grondexploitaties, reclame, afval, parkeren, het organiseren van weekmarkten en kermissen. Neem contact met ons op om te bezien of uw organisatie Vpb-plichtig is of wordt, en wat eventuele mogelijke alternatieven dan nog zijn, zoals toepassing van een van de vrijstellingen (objectvrijstellingen).

Wanneer aangifte doen en vennootschapsbelasting betalen?
De aangifte Vennootschapsbelasting moet worden gedaan over een boekjaar. Elk jaar moeten belastingplichtigen aangifte doen voor de Vpb, steeds vóór 1 juni na afloop van het boekjaar. Als u via ons (via Becon-regeling voor adviseurs) op tijd uitstel laat aanvragen, kunt u ervoor zorgen dat de aangifte bijna een jaar later kan worden ingediend, namelijk vóór 1 mei van het jaar erop.

Let op: regulier uitstel zonder Becon-regeling geldt tot 1 november na afloop van het boekjaar. Indien u uitstel heeft verkregen, maar reeds weet of inschat dat u vennootschapsbelasting moet betalen, dan is het zinvol om op tijd een voorlopige aangifte in te dienen, ter voorkoming van belastingrente. Kunnen wij u hiermee helpen? Neem voor meer informatie contact met ons op. Na het indienen van de aangifte zal de Belastingdienst een aanslag opleggen. Mocht u het om wat voor reden dan ook niet eens zijn met deze aanslag, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag tegen in bezwaar gaan.

Cursussen vennootschapsbelasting?
Naast onze ondersteuning bij uw vraagstukken vinden wij het belangrijk om ook kennisoverdracht te verzorgen. Om die reden hebben wij het Fiscaliade Kenniscentrum opgezet, gericht op (semi)overheidsorganisaties. Door deze klantfocus kunnen wij heel gericht ingaan op uw specifieke voor u relevante casussen gedurende de cursussen die wij aanbieden. Wij bieden diverse cursussen aan op het gebied van de Vennootschapsbelasting. Kijk op onze pagina voor het Fiscaliade Kenniscentrum pagina voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Inrichting administratie nieuwe BBV
Inrichting nieuwe administratie wegens BBV zorgt voor aa...
Openingsbalans en jaarwinst grondbedrijf
Openingsbalans en jaarwinst grondbedrijf Inmiddels is e...
Overhead
Overhead Als sprake is van activiteiten waarvoor Vpb-pli...
Proces naar aangifte
De meeste nieuwe belastingplichtigen hebben inmiddels ee...
Quick Scan grondbedrijven
QuickScan grondbedrijf Voor de beoordeling of voor het g...