Wat zijn het en wanneer van toepassing?
Jaarlijks kunnen overheidsinstellingen op basis van verordeningen belastingen heffen en innen. Welke belastingen, heffingen en rechten dit zijn, is specifiek vastgelegd in diverse wetten, o.a. Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet. Maar ook uit andere wetgeving kan de mogelijkheid tot het heffen van belasting volgen (b.v. Wet Milieubeheer). Het opstellen van een verordening en de onderbouwing daarvan dient vanzelfsprekend zorgvuldig te gebeuren en zo transparant mogelijk. De verordening en de onderbouwing dient aan de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur te voldoen. Maar niet alleen het opstellen van verordeningen verdient de aandacht. Bij het verschijnen van jurisprudentie dient getoetst te worden of deze impact kan hebben op de verordening. Voorkomen is beter dan genezen! Wanneer een verordening door een rechter onverbindend wordt verklaard kan dit grote gevolgen hebben. 

Daarnaast zijn verordening, het proces van heffen en innen van de aanslagen aan allerlei formele vereisten verbonden. Het continue optimaliseren van de verordening en het heffing- en inningsproces helpt bij het vergroten van de kwaliteit, kan de acceptatiegraad door burgers vergroten en kan bezwaren en proceskosten voorkomen.
 

Actueel