In de loonheffingen scan doen wij een nulmeting zodat een eerste beeld gevormd wordt van de fiscale risico’s en beheersmaatregelen binnen uw organisatie. De nulmeting wordt in overleg met u gedaan op de voor u meest relevante onderwerpen. In de loonheffingen scan beoordelen wij de beschikbare relevante documenten en houden wij interviews met de betrokken medewerkers binnen uw organisatie. Op basis van deze input maken wij een inschatting van de fiscale impact en doen wij aanbevelingen ten aanzien van de belangrijkste (te nemen) beheersmaatregelen.

Onderwerpen die wij tijdens de loonheffingenscan vaak beoordelen zijn onder meer:

 • Administratieve fiscale vereisten bij indiensttreding
 • Auto van de zaak (dienstauto’s)
 • Werkkostenregeling
 • Inzet externe medewerkers (Wet DBA)
 • Premies werknemersverzekeringen
 • Ontslag, vervroegde uittreding, sociaal plan
 • Loonheffingen bij herstructureringen
 • Loonaangifte (en Wet tegemoetkoming loondomein)
 • Cao en arbeidsvoorwaarden
 • Actualiteiten

Met de uitkomsten van onze loonheffingenscan krijgt u:

 • inzicht in de huidige werkwijze en gevolgen voor de loonheffingen;
 • meer fiscale bewustheid en grotere signaleringsfunctie binnen de organisatie;
 • zicht op kansen en risico’s voor de loonheffingen.
Actueel