Mobiel menu openen
  • Team 1

  • Team 2

  • Team 3

  • Team 4

Proces naar aangifte

De meeste nieuwe belastingplichtigen hebben inmiddels een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aangevraagd en gekregen en hebben tevens verzocht om uitstel voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2016. Nog geen voorlopige aanslag aangevraagd? Snel indienen om de belastingsrente (8%) te beperken!

De definitieve aangifte Vpb 2016 dient afhankelijk van het verleende uitstel te worden ingediend voor 1 maart 2018 of voor 1 mei 2018. Hoewel deze periode nog betrekkelijk lang lijkt, adviseren wij om nu al te starten / verder te gaan met de voorbereidingen voor de aangifte Vpb.

Belaste activiteiten
Voor de meeste belaste activiteiten zal een fiscale openingsbalans moeten worden opgesteld. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de SVLO notitie fiscale openingsbalans. Ook bij toepassing van deze notitie is er echter nog ruimte voor interpretatieverschillen. Door deze tijdig te identificeren kan als sprake is van een rechtsvraag nog in vooroverleg worden getreden met de belastingdienst om meer duidelijkheid te krijgen omtrent het ingenomen standpunt. Bekijk kritisch of en wanneer van een openingsbalans sprake is. Hiervan is pas verplicht sprake als er activa zijn die voor 90% of meer voor de belaste activiteit worden gebruikt! In andere gevallen kan worden gekozen voor een zuivere doorbelasting om het fiscale resultaat te berekenen. Denk bij fiscale correcties aan voorzieningen, verrekeningen met reserves, investeringen boven € 450, afschrijvingen, rentelasten en interne boekingen met andere afdelingen (zuiverheid toetsen). Denk ook goed na over de rente systematiek voor de fiscale winstberekening. Er zijn meerdere mogelijkheden om financiering toe te wijzen.

Niet belaste activiteiten
Tijdens de inventarisatiefase is veelal op basis van de begroting 2016 en de realisatie 2015 een beoordeling gemaakt in hoeverre sprake is van Vpb-plicht. Voor een definitieve beoordeling is het van belang om te kijken naar de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers. Om een goede aangifte Vpb 2016 in te kunnen dienen, dient een definitief standpunt ingenomen te worden welke activiteiten al dan niet Vpb-plichtig worden. Om een volledige en relatief eenvoudige toetsing mogelijk te maken, hebben veel gemeenten hun financiële administratie ingericht. Heeft u dit nog niet gedaan, neem dan contact op voor praktische tips. Uitgangspunt moet beheersbaarheid zijn, het indelen op clusterniveau draagt weinig bij als de onderliggende baten niet fiscaal te toetsen zijn. Vaak wordt de winsttoets toegepast op een volledig cluster. Voor activiteiten die specifiek voor derden worden verricht, is het echter aan te raden om op een lager niveau te beoordelen of sprake is van structurele vermogensoverschotten.

Geplaatst 30-8-2017. Deze informatie wordt niet geüpdate.