Mobiel menu openen
  • Team 1

  • Team 2

  • Team 3

  • Team 4

Tablets en telefoons voor inhuur

Verstrekken of ter beschikking stellen van telefoons en tablets aan derden (inhuur)

Veel werkgevers verstrekken mobiele telefoons en/of tablets aan hun werknemers of stellen deze ter beschikking. Onder voorwaarden zijn deze mobiele telefoons en tablets aan te merken als noodzakelijke voorzieningen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking waardoor gebruik gemaakt kan worden van een gerichte vrijstelling onder de WKR. Aangezien het financiële belang vaak groot is, adviseren wij hier vooraf duidelijkheid over te krijgen.

In de praktijk zien wij met enige regelmaat dat mobiele telefoons en/of tablets eveneens ter beschikking worden gesteld aan derden (lees: zzp’ers/freelancers en niet eigen werknemers als uitzendkrachten, en gedetacheerden etc.). Hierbij spelen specifieke fiscale aandachtspunten die afhankelijk zijn van de fiscale kwalificatie van de derde (niet eigen werknemer of zzp’er) aan wie de mobiele telefoon of tablet ter beschikking is gesteld, en de keuzes die u als gemeente hierin maakt.

Voor niet eigen werknemers is immers in beginsel (nog steeds) sprake van een (loon)voordeel uit dienstbetrekking, ook in de situatie waarin een ander dan de ‘’eigen’’ werkgever (lees: u als gemeente) het voordeel verstrekt of ter beschikking stelt. De vraag is of er in deze situatie een inhoudingsplichtige is voor de loonheffingen, en zo ja wie dat is. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Zzp’ers/freelancers staan in de regel niet in dienstbetrekking bij u als gemeente of bij een derde, er is normaliter dan ook geen sprake van inhoudingsplicht of van loon. Een gevolg hiervan is dat de zzp’er/freelancer de verstrekte of ter beschikking gestelde mobiele telefoon of tablet mogelijk in de inkomstenbelasting moet aangegeven als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden.

Daarnaast zijn er naar verwachting andere fiscale aspecten te onderkennen, waaronder een mogelijke IB 47 melding en de mogelijkheid voor u als gemeente om de belastingheffing door middel van eindheffing over te nemen.

Kortom, het vertrekken of ter beschikking stellen van voorzieningen als mobiele telefoons en tablets aan werknemers en/of derden heeft fiscale gevolgen. Wij adviseren u de fiscale gevolgen en mogelijkheden voor uw specifieke situatie in kaart te (laten) brengen.
 

Geplaatst 30-8-2017. Deze informatie wordt niet geüpdate.