Vaststellingsovereenkomst
Eind vorig jaar is door de Belastingdienst een Vaststellingsovereenkomst gesloten met een Commanditaire Vennootschap (hierna: C.V.) omtrent de fiscale behandeling van participaties door overheidspartijen in (fiscaal transparante) commanditaire vennootschappen, waarin een grondexploitatie wordt geëxploiteerd. De Belastingdienst geeft met deze afspraak eek kader over de landelijke lijn zij hanteert voor dergelijke C.V.-participaties. In de praktijk zien wij dat de Belastingdienst de afspraak tevens wenst toe te passen op Gemeenschappelijke Regelingen en B.V.’s (niet transparantie entiteiten). Lees hieronder verder over de praktische afspraken die wij met de Belastingdienst hebben kunnen maken over dit dossier.

De aangiften vanaf boekjaar 2016 zijn, met inachtneming van de uitsteltermijnen reeds ingediend. Deze landelijke wijziging betekent mogelijk ook iets voor uw aangifte (bij participatie in een fiscaal transparante C.V.) of voor de aangifte van uw (verbonden) rechtspersonen zoals een B.V. of GR met een grondexploitatie.

De Vaststellingsovereenkomst heeft in het kort betrekking op een aantal voor de vennootschapsbelasting relevante aspecten:

  • Disconteringsvoet van 3,93% ten aanzien van de openingsbalansberekening. Dit in afwijking van waar eerder veelal 3,36% werd gehanteerd (zoals bij gemeenten). Deze aanpassing heeft veelal een lagere openingsbalanswaarde (en daardoor potentieel een hogere Vpb-last) tot gevolg.
  • Vaststelling van de rentesystematiek zoals de Belastingdienst die voor C.V.’s nu voorstelt. Hierbij wordt uitgegaan van de werkelijke rente en geen agio.

Wat betekent dit voor uw organisatie?
Er zal veelal een cijfermatig doorrekening worden gemaakt om te bezien wat het effect is op de fiscale positie van uw organisatie als participant. Tevens zal dan moeten worden overwogen of uw organisatie zich wil conformeren aan de werkwijze, en zo ja dan zullen de reeds ingediende aangiften hiermee in lijn moeten worden gebracht.

Om het extra werk dat hiermee gepaard gaat te beperken, om organisaties te helpen met deze overwegingen en om deze correcties ook praktisch gezien op de juiste manier te kunnen doorvoeren, hebben wij procesafspraken met de Belastingdienst kunnen maken.

Praktische afspraak met de Belastingdienst
Om te komen tot een goede en doelmatige verwerking van de nieuwe berekeningen is het raadzaam om praktische afspraken te maken met de Belastingdienst. Dit is helemaal van belang als er al definitieve aanslagen zijn opgelegd. Wij hebben hieromtrent meerdere praktische afspraken met de Belastingdienst kunnen maken om te komen tot een goede verwerking.

Heeft uw organisatie ook een C.V.-participatie en mocht u hierover meer willen weten, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u ook contact opnemen met een van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt:

Actueel