De Wet normering topinkomens (WNT) is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij (semi)publieke instellingen genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

Op overheidsinstellingen is in de regel de WNT van toepassing.  Van alle personen die kwalificeren als topfunctionaris voor de WNT, moet de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding jaarlijks uiterlijk op 1 juli volgend op het kalenderjaar waarin de bezoldiging is genoten worden bepaald en op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar worden gemaakt. Dit geldt ook als de bezoldiging onder het bezoldigingsmaximum is.

Wij hebben veel ervaring met de WNT en kunnen u behulpzaam zijn bij vragen en het opstellen of beoordelen van bezoldigingsberekeningen.

Actueel