WOZ
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het waarderen en beschikken van de WOZ-waarden binnen hun gemeente. De WOZ objectafbakening en/of WOZ-waardering is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en op een juiste waarde komt steeds meer druk te staan. Zo wordt de WOZ-waarde en/of WOZ-objectafbakening gebruikt in de fiscaliteit (bijvoorbeeld vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, erfbelasting, energiebelasting) maar ook steeds vaker daarbuiten (bij beoordelingen hypotheken, woningwaarderingstelsel etc). Daarom kennen gemeenten een groot aantal afnemers van het WOZ-waardegegeven. 

Het verzamelen van informatie ten behoeve van de waardering, het waarderings- en beschikkingsproces en de fiscaal-juridisch relevante uitgangspunten zijn van groot belang voor een goede WOZ-waardering. Door enerzijds de kwaliteit van de WOZ-waardering te borgen en anderzijds het proces waardering en beschikkingsproces steeds verder te optimaliseren kunnen bezwaarprocedures en proceskostenvergoedingen worden voorkomen. 

De WOZ-waarde wordt vastgesteld voor elke onroerende zaak dat gelegen is binnen de grenzen van een gemeente. In de wet WOZ is vastgelegd hoe de waardevaststelling en -beschikking geschiedt. Alhoewel de waardering van de WOZ grote gelijkenissen kent met overige taxatiemethodieken, zijn er belangrijke verschillen. Zo dient de WOZ-waarde van een onroerende zaak te voldoen aan de twee waarderingsfiscties:

-    leegstandsfictie
-    Overdrachtsfictie

Daarnaast zijn er strikte eisen verbonden naar welke peildatum of situatiedatum er gewaardeerd moet worden. De WOZ-waardering valt onder het belastingrecht. Dat maakt dat de waardering alsmede het formele proces aan fiscaal juridische regels zijn gebonden. Dit maakt de WOZ-waardering een specialisme die niet iedereen onder de knie heeft.
Over de WOZ-waarde wordt veel geprocedeerd in bezwaar en beroep. Hierdoor gaan hier ook forse bedragen proceskosten mee genoemd (in een brief van Minister Ollongren aan de Tweede Kamer is recent aangegeven dat in 2018 zo’n EUR 10 mio aan proceskosten is uitgegeven door gemeenten.

Actueel